لیست اساتید مجموعه رتبه سازان

استاد عظیمی

مدرس ریاضی کنکور

e1

استاد ابراهیمی

مدرس شیمی کنکور

team-member-6

مهندس عظیمی

مدرس ریاضی و فیزیک کنکور

استاد فتحی زاده

مدرس عربی و ادبیات کنکور

استاد آزادی

مدرس علوم اجتماعی کنکور

مهندس طاهری

مدرس ریاضی و فیزیک کنکور

استاد گوگانی

مدرس دینی کنکور

y1

استاد یاریجانی

مدرس زبان کنکور

s11

دکتر شکری

مدرس زیست کنکور

استاد سراج نژاد

مدرس زبان کنکور

استاد حسینی

مدرس زیست کنکور

لیست مشاوران مجموعه رتبه سازان