لیست اساتید مجموعه رتبه سازان

استاد عظیمی

استاد ریاضی کنکور

IMG_20230803_182107_670

مهندس عظیمی

استاد ریاضی و فیزیک کنکور

استاد فتحی زاده

استاد عربی و ادبیات کنکور

مهندس طاهری

استاد ریاضی و فیزیک کنکور

s11

دکتر شکری

استاد زیست کنکور

e1

استاد ابراهیمی

استاد شیمی کنکور

لیست مشاوران مجموعه رتبه سازان